Missie & visie

Missie
Wolters BV heeft als missie haar opdrachtgevers volledig te bedienen en te ontzorgen op het gebied van beheer, onderhoud, renovatie en restauratie van vastgoed. De sterke wisselwerking tussen Schildersbedrijf Wolters, Wolters totaal vastgoed onderhoud, Wolters & Ovink restauratie- decoratie en Wolters totaal in kleur en materiaal zorgt voor een breed pakket aan diensten en disciplines. Een onderling nauwe samenwerking tussen de vier bedrijven maakt dat ze elkaar versterken en complementeren in vele facetten. Als proactief multifunctioneel onderhoudsbedrijf weten wij het gebruik van moderne materialen, gereedschappen en moderne innovaties hand in hand te laten gaan met ambachtelijke technieken en vakkennis.

Visie
Door onze resultaat- en klant gerichte aanpak zijn wij in staat om hinder tot een minimum te beperken en een maximaal resultaat voor u te realiseren zowel op de korte als de lange termijn. Denken, doen en handelen vanuit de behoefte en de beleving van de klant staan hierbij centraal. Onze medewerkers houden zich te allen tijde aan de geldende gedrags- en integriteitscode.

Keurmerken

Wolters BV is een professioneel en erkend bedrijf. De volgende keurmerken hebben wij gehaald of gekregen door bewezen resultaten in het verleden.

AF-Erkend

De gekwalificeerde AF-erkende onderhoudsspecialisten werken als enige volgens de garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Zo bent u gegarandeerd van het beste resultaat. Met permanent klantentevredenheids
onderzoek en periodieke technische inspecties wordt de kwaliteit constant onder controle gehouden!

ISO 9001

Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen. Door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving. ISO 9001 geeft aan of de organisatie in staat is om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie.

VGO-keurmerk

Resultaatgericht onderhoud is een vrij nieuwe manier van samenwerking. Het verschil met traditioneel aanbesteden is dat opdrachtgevers bij vastgoedonderhoud streven naar continuïteit in de werkrelatie en naar het wegnemen van risico’s. De opdrachtnemer stelt op basis van het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau (de prestatie-eisen) scenario’s op. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden verlegd naar het onderhoudsbedrijf.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken om  zo ongelukken te voorkomen en risico’s tot een minimum te beperken.

Erkend leerbedrijf

Als erkend leerbedrijf leiden wij leerlingen op voor het schildersvak. Een leerling staat onder toezicht van een leermeester. De leermeester is voor de leerling het vaste aanspreekpunt. Hij plant en organiseert de opleiding binnen het bedrijf, instrueert vakvaardigheden, zorgt voor een goede en veilige leerplek en begeleidt en beoordeelt de leerling. Savantis heeft de wettelijke taak om leerbedrijven te erkennen en de kwaliteit te bevorderen en te toetsen.

Erkend restauratieschilder

De overheid stimuleert dat restauratiewerk aan monumenten wordt uitgevoerd door vakkundige partijen. Verschillende restauratiedisciplines van uitvoerende bedrijven hebben dan ook hun kwaliteitsnormen vastgelegd. De ERM beheert deze regelingen. Dit houdt onder meer in dat de ERM toeziet op de onderlinge samenhang en inhoud van de regelingen en de uitvoering ervan door certificerende instellingen.

 

Kernwaarden

Kernwaarden
Kwaliteit, respect, vertrouwen en het centraal stellen van de klant zijn belangrijke kernwaarden binnen de organisatie Wolters BV. Deze kernwaarden, onze 100 kundige medewerkers en de ruim 80 jaar ervaring op zowel uitvoerend als adviserend vlak maken Wolters BV de juiste keuze voor opdrachtgevers in elk marktsegment.

De markt
De onderhoudsmarkt stelt steeds hogere eisen aan de schilder- en onderhoudsbedrijven. Er vindt een duidelijke verschuiving plaats van capaciteitsleverancier naar resultaatgericht vastgoedonderhoud. Wolters BV is een multifunctioneel onderhoudsbedrijf dat pro-actief meedenkt met haar opdrachtgevers. Gezamenlijk met onze opdrachtgever streven wij altijd het meest optimale onderhoudsscenario na,  welke aansluit op de behoefte en wensen van onze opdrachtgever.

MVO

Mens
Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit verweven door onze gehele organisatie. Als familiebedrijf staan wij midden in de maatschappij en proberen wij door het steunen van diverse goede doelen, stichtingen, sportverenigingen en publieke evenementen ons steentje bij te dragen. Ook scholing en ontwikkeling van onze medewerkers is een belangrijk speerpunt binnen Wij continue bezig om onze medewerkers op een hoger plan te krijgen.

Verantwoordelijkheid
Een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden geeft duidelijkheid. Van Aarle Coolen Groep BV werkt met resultaatverantwoordelijke teams in een platte organisatiestructuur. Hierdoor ontstaat een flexibele en resultaatgerichte organisatiecultuur. Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en initiatief ter verbetering van de kwaliteit van het werk worden gestimuleerd en wederzijds gewaardeerd.

Omgeving
Als bedrijf actief in de onderhoudsmarkt zijn wij ons bewust van de invloed op mens en omgeving. Uiteraard proberen wij onze natuurlijke omgeving minimaal te belasten zodat toekomstige generaties hier ook nog van kunnen genieten. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk speerpunt in onze bedrijfsprocessen. Wij proberen bewust zijn te creëren bij onze medewerkers en onze partner bedrijven om onze mensen en grondstoffen op een verantwoorde wijze in te zetten. Dit is een proces dat stap voor stap gezet wordt, een concrete doelstelling is dat wij voor 2015 onze Co2 footprint gereed willen hebben. Een nulpunt van waaruit wij onze co2 uitstoot inzichtelijk hebben en deze met gerichte stappen kunnen terugdringen. De eerste stappen voor het opzetten van milieuzorgsysteem ISO14001 zijn inmiddels ook gezet.

Stichting Jong Onderhoud
De stichting heeft tot doel om leerlingen van BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) en BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) met een (toekomstig) dienstverband bij Van Aarle Coolen Groep BV beter aan te laten sluiten bij de praktijk. Dit gebeurt in samenwerking met de onderwijsinstellingen.

Stichting Bene Factum
Deze stichting ondersteunt kleinschalige maatschappelijke projecten gerelateerd aan het werkgebied, de onderneming en de filosofie van Van Aarle Coolen Groep BV.